دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، شهریور 1393 
بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران

صفحه 173-190

مریم کریمی داویجانی؛ محسن نظری؛ محسن نظری؛ محمدرحیم اسفیدانی