لیست داوران سال 1397

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

آرش

شاهین

استاد/دانشگاه اصفهان، ایران

پری

احدی

استادیار/ دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

احمدرضا

اخوان صراف

استادیار/ دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، ایران

سید حسین

اخوان علوی

عضو هیئت علمی/ دانشگاه تهران

بهاره

اصانلو

استادیار/ دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

محسن

اکبری

دانشیار/ دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

سید فتح الله

امیری عقدایی

استاد/ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

آذرنوش

انصاری

استادیار/ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

بلقیس

باورصاد

دانشیار/ دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

منیژه

بحرینی زاد

دانشیار/ دانشگاه خلیج‌ فارس، بوشهر، ایران

کبری

بخشی زاده برج

استاد یار/ دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علیرضا

حدادیان

استادیار/ دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

سیدمحمد

حسینی پزوه

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی/ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

سید محمد علی

خاتمی فیروزآبادی

عضو هیات علمی

حبیب اله

دعائی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

علی

رجب زاده قطری

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مرتضی

رجوعی

مشهد- خیابان دانشگاه- خیابان اسرار- دانشگاه امام رضا(ع)

یعقوب

رشنوادی

 

حسین

رضایی دولت آبادی

استادیار/ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

حمیدرضا

رضوانی

استادیار/ دانشگاه مازندران

بهرام

رنجبریان

استاد/ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

قاسم

زارعی

دانشیار/ دانشگاه محقق اردبیلی

عظیم

زارعی

دانشیار/ دانشگاه سمنان

محمدرضا

سلیمانی

دانشیار/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ملیحه

سیاوشی

استادیار/ دانشگاه هرمزگان

علی

شائمی برزکی

دانشیار/، دانشگاه اصفهان

ساناز

شفیعی

استادیار،دانشگاه پیام نور تهران، ایران

فراز

صادق وزیری

استادیار، دانشگاه خوارزمی تهران

علی

صفری

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

ناصر

صنوبر

دانشیار، دانشگاه تبریز

محمد

طالاری

استادیار/ دانشگاه قم

محسن

طاهری دمنه

استادیار/ دانشگاه اصفهان

سید محمد

طباطبایی نسب

دانشیار/ دانشگاه یزد

محمدتقی

طغرایی

استادیار/ دانشگاه هنر اصفهان

ندا

عبدالوند

دانشیار/ دانشگاه الزهرا تهران

آرزو

عتیقه چیان

استادیار/ دانشگاه هنر اصفهان

شهریار

عزیزی

دانشیار/ دانشگاه شهید بهشتی

باقر

عسگرنژاد نوری

دانشگاه محقق اردبیلی

محمد

غفاری

استادیار/ پردیس فارابی دانشگاه تهران

محمود

غلامی

استادیار/ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

حسن

فارسیجانی

 

محمدرضا

فلاح

استادیار/ دانشگاه حضرت معصومه (س) قم

داود

فیض

دانشیار/ دانشگاه سمنان

مصطفی

قاضی زاده

 

مهسا

قندهاری

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

علی

کاظمی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

سعیده

کتابی

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

مهدی

کرباسیان

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

آصف

کریمی

استادیار/ پردیس فارابی دانشگاه تهران

محمد رضا

کریمی علویجه

استاد یار دانشگاه علامه طباطبائی تهران

امیر رضا

کنجکاو منفرد

استادیار/ دانشگاه یزد

کامران

کیانفر

استادیار/ دانشگاه اصفهان

احمد

گوگردچیان

دانشگاه تربیت مدرس تهران

مجید

محمدشفیعی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

ادریس

محمودی

استادیار/ دانشگاه شهید چمران اهواز

رسول

مظاهری

استادیار/ گروه حقوق دانشگاه اصفهان

حسین

معینی

 

وحید

مکی زاده

استادیار/ دانشگاه هرمزگان.

مرتضی

ملکی مین باش رزگاه

دانشیار/ دانشگاه سمنان

حسین

منصوری

استادیار/ دانشگاه هرمزگان

زهره

موسوی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

محمود

نادری بنی

استادیار/ دانشگاه یزد

زهرا

یاوری

استادیار/ دانشگاه شیخ بهائی

ناصر

یزدانی

استادیار/ دانشگاه شاهد، تهران، ایران.