اهداف و چشم انداز

  این نشریه با هدف فراهم نمودن زمینه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع، ارتقاء و توسعه دانش، انتشار و توزیع اطلاعات در زمینه بازاریابی و رویکردهای نوین در آن و بخصوص در حوزه تحقیقات بازاریابی فعالیت خواهد کرد.

   زمینه ها و محورهای مربوط نشریه شامل موارد ذیل خواهد بود:

  · استراتژی های بازاریابی و تحقیقات بازار

  · تصمیم گیری در بازاریابی و تحقیقات بازار

  · داده کاوی در بازاریابی و تحقیقات بازار

  · سیستم های اطلاعات بازاریابی

  · هوشمندی بازاریابی

  · بازاریابی و تحقیقات بازار الکترونیک

  · مدیریت ارتباط با مشتری

  · نوآوری در بازاریابی

  · مدیریت زنجیره تامین

  · بازاریابی جهانی

  · مهندسی فروش و بازاریابی