داوران سال 1400

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

شهریار

عزیزی

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتیhttps://www-scopus-com.bbibliograficas.ucc.edu.co/authid/detail.uri?authorId=35329154100

سعید

جهانیان

دانشیار

دانشگاه اصفهان، اصفهان

ابوالقاسم

ابراهیمی

دانشیار

دانشگاه شیراز

 

پری

احدی

استادیار

دانشگاه الزهرا

غلامحسین

احمدی مبارکه

سایر

دانش آموخته دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه اصفهان

مریم

اخوان خرازیان

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

احمدرضا

اخوان صراف

استادیار

دانشگاه شیخ بهایی

بهاره

اصانلو

استادیار

دانشگاه خوارزمی

زینب

امیری

سایر

دکتری مدیریت رفتار سازمانی

سید فتح الله

امیری عقدایی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

آذرنوش

انصاری

استادیار

دانشگاه اصفهانhttps://www-scopus-com.bbibliograficas.ucc.edu.co/authid/detail.uri?authorId=55673218300

زهرا

یاوری

استادیار

دانشگاه شیخ بهائی

محمد

باشکوه اجیرلو

دانشیار

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

منیژه

بحرینی زاد

دانشیار

دانشگاه خلیج‌ فارس، بوشهر

کبری

بخشی زاده برج

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

علی

بنیادی نائینی

استادیار

دانشگاه علم و صنعت

لیلا

ترکی

استادیار

دانشگاه اصفهانhttps://www-scopus-com.bbibliograficas.ucc.edu.co/authid/detail.uri?authorId=55823914000

سجاد

خانی

سایر

دانشجو

شهربانو

یدالهی

استادیار

دانشگاه خلیج فارس

نبی اله

دهقان

دانشیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

حوریه

دهقانپوری

استادیار

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

مرتضی

رجوعی

استادیار

دانشگاه امام رضا(ع)

عباسعلی

رستگار

استاد

دانشگاه سمنان

محمد

رضایی

سایر

دکتری، مدیریت بازاریابی، دانشگاه اصفهان

حسین

رضایی دولت آبادی

استادیار

دانشگاه اصفهان

یوسف

رمضانی

استادیار

موسسه آموزش عالی عطار

بهرام

رنجبریان

استاد

گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

زهرا

زجاجی

استادیار

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان

مهدی

ژیانپور

استادیار

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

ملیحه

سیاوشی

استادیار

دانشگاه هرمزگان

محمدرضا

سلیمانی

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رضا

شافعی

دانشیار

دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

علی

شائمی برزکی

دانشیار

دانشگاه اصفهانhttps://www-scopus-com.bbibliograficas.ucc.edu.co/authid/detail.uri?authorId=37057052300

میثم

شفیعی

استادیار

پردیس فارابی دانشگاه تهران

ساناز

شفیعی

استادیار

دانشگاه پیام نور تهران، ایران

زهرا

شکرچی زاده

استادیار

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

محمد

طالاری

استادیار

دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایرانhttps://www-scopus-com.bbibliograficas.ucc.edu.co/authid/detail.uri?authorId=57732224200

فاطمه

طاهرپور

استادیار

دانشگاه بیرجند

محمد

غفاری

استادیار

پردیس فارابی دانشگاه تهران

محمود

غلامی

استادیار

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

دانشگاه هوایی شهید ستاری- معاونت

مجتبی

فرخی

استادیار

اصفهان

محمدحسین

فرقانی تیرانی

استادیار

مدیر گروه مدیریت  و حسابداری موسسه آموزش عالی صبح صادق

شیرزاد

فرهیخته

سایر

دانش آموخته دکترای مدیریت بازاریابی از دانشگاه اصفهان

علی

کاظمی

استادیار

دانشگاه اصفهان

امیر رضا

کنجکاو منفرد

دانشیار

دانشگاه یزد

عفت السادات

محبوبی

سایر

دانشگاه اصفهان

پگاه

محمدی

سایر

دانش آموخته دکتری بازاریابی دانشگاه اصفهان

مجید

محمدشفیعی

دانشیار

گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان

شیرین

مزرعه

سایر

دانش آموخته دکترای مدیریت دانشگاه اصفهان

حسین

منصوری

استادیار

دانشگاه هرمزگان

امید

مهدیه

 

دانشگاه زنجان

سید نجم الدین

موسوی

دانشیار

دانشگاه لرستان

سید محسن

موسوی

سایر

دانش آموخته دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه اصفهان

سهیل

نجات

سایر

دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه تربیت مدرس

مهدی

نصر اصفهانی

استادیار

دانشگاه المهدی اصفهان

نسرین

نکویی مارنانی

سایر

دانش آموخته دکتری مدیریت دانشگاه اصفهان