مدیر مسئول


علی شائمی برزکی دانشیار دانشگاه اصفهان

مدیریت

 • shaemiase.ui.ac.ir

سردبیر


علی شائمی برزکی دانشیاردانشگاه اصفهان

 • shaemiase.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


زهره دهدشتی شاهرخ استاد دانشگاه علامه طباطبایی

بازاریابی

 • zdehdashti33gmail.com

اعضای هیات تحریریه


نظام الدین فقیه استاد دانشگاه شیراز

 • hnezamgmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی عیسایی دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

 • isaaisharif.edu

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا حمیدی زاده استاد دانشگاه شهید بهشتی

 • -hamidizadehsbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


بهرام رنجبریان استاد دانشگاه اصفهان

 • bahram1ryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمدصالح اولیاء استاد دانشگاه یزد

 • owliamsgmail.com

اعضای هیات تحریریه


علی صنایعی استاد دانشگاه اصفهان

مدیریت

 • infodrsanayei.com

اعضای هیات تحریریه


اصغر مشبکی استاد دانشگاه تربیت مدرس

 • moshabakmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حبیب اله دعایی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 • h.doaeigmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمدابراهیم محمدپورزرندی استاد دانشگاه واحد مرکزی

 • pourzarandiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


فرامرز هندسی دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

 • hendessicc.iut.ac.ir

کارشناس نشریه


لیلا گرجی کارشناس نشریه

جغرافیا

 • nmrjres.ui.ac.ir
 • 031-37933195