مدیر مسئول


علی شائمی برزکی دانشیارگروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مدیریت منابع انسانی

سردبیر


علی شائمی برزکی دانشیارگروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مدیریت منابع انسانی

کارشناس نشریه


لیلا گرجی کارشناس نشریه، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

  • nmrjres.ui.ac.ir
  • 031-37933195

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Nastaran Simarasl Associate professor
California State Polytechnic University, Pomona,
College of Business Administration

Strategy and entrepreneurship

اعضای هیات تحریریه


زهره دهدشتی شاهرخ استاد گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران

مدیریت بازرگانی

  • zdehdashti33gmail.com

اعضای هیات تحریریه


نظام الدین فقیه استاد گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز،ایران

مدیریت

  • hnezamgmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی عیسایی دانشیارگروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

مدیریت بازرگانی

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا حمیدی زاده استاد گروه مدیریت و حسابداری ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مدیریت

  • -hamidizadehsbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


بهرام رنجبریان استاد گروه مدیریت ، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

مدیریت بازرگانی

  • bahram1ryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمدصالح اولیاء استاد گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد ، ایران

مهندسی صنایع-کنترل کیفیت

اعضای هیات تحریریه


علی صنایعی استاد گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

مدیریت بازرگانی

اعضای هیات تحریریه


اصغر مشبکی استاد گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مدیریت بازرگانی

اعضای هیات تحریریه


حبیب اله دعایی استاد گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مدیریت

  • h.doaeigmail.com

اعضای هیات تحریریه


فرامرز هندسی دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ، ایران

مدیریت منابع انسانی

  • hendessicc.iut.ac.ir