مدیر مسئول


علی شائمی برزکی دانشیار دانشگاه اصفهان

مدیریت

سردبیر


علی شائمی برزکی دانشیاردانشگاه اصفهان

  • shaemiase.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


زهره دهدشتی شاهرخ استاد دانشگاه علامه طباطبایی

بازاریابی

  • zdehdashti33gmail.com

اعضای هیات تحریریه


نظام الدین فقیه استاد دانشگاه شیراز

  • hnezamgmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی عیسایی دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا حمیدی زاده استاد دانشگاه شهید بهشتی

  • -hamidizadehsbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


بهرام رنجبریان استاد دانشگاه اصفهان

  • bahram1ryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمدصالح اولیاء استاد دانشگاه یزد

اعضای هیات تحریریه


علی صنایعی استاد دانشگاه اصفهان

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


اصغر مشبکی استاد دانشگاه تربیت مدرس

اعضای هیات تحریریه


حبیب اله دعایی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

  • h.doaeigmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمدابراهیم محمدپورزرندی استاد دانشگاه واحد مرکزی

  • pourzarandiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


فرامرز هندسی دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

  • hendessicc.iut.ac.ir

کارشناس نشریه


لیلا گرجی کارشناس نشریه

جغرافیا

  • nmrjres.ui.ac.ir
  • 031-37933195