تماس با ما

 شماره تماس:37933195(31)98+

 دورنگار:37932177(31)98+

 پست الکترونیک: nmrj@res.ui.ac.ir

 ایمیل رسیدگی به پیشنهادت، انتقادات و شکایات: nmrj@res.ui.ac.ir

 آدرس: دانشگاه اصفهان، سازمان مرکزی، طبقه سوم-اداره انتشارات - دفتر مجلات

 


CAPTCHA Image