دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، تیر 1393 
مستندسازی فرایندهای مدیریت مشتریان: با توجه به عملکرد کسب و کارهای کوچک

صفحه 58-43

محمد سعادتمند؛ شمس السادات زاهدی؛ حسن خلیلی؛ حسین طرزمی


اثر ساختار بازار بر تجارت درون صنعت ایران و شرکای تجاری

صفحه 72-59

سید کمیل طیبی؛ امین اله قاعدان؛ احمد گوگردچیان


بررسی رابطه ی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت گاز استان مرکزی

صفحه 118-107

رحمان کریمی؛ مجید نیلی؛ احمدرضا شکرچی زاده اصفهانی؛ عاطفه حمزه لو


بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی

صفحه 152-137

علیرضا حدادیان؛ علیرضا حدادیان؛ علیرضا حدادیان؛ امیرحسین باقریه مشهدی