دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1393 
بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری

صفحه 1-24

محمداسماعیل انصاری؛ علیرضا شیروانی؛ علیرضا شیروانی؛ بهنام حکمی شلمزاری


بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بر وفاداری مشتری به واسطه هویت‌یابی مشتری با برند

صفحه 1-16

شیرین فیض محمدی؛ فریبرز رحیم نیا؛ آذر کفاش پور؛ آذر کفاش پور؛ فریبرز رحیم نیا؛ شیرین فیض محمدی


پدیدار شناسی در مطالعات مصرف کننده

صفحه 107-132

احمد قدس الهی؛ امیررضا روحانی؛ طهمورث حسنقلی پور