نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

عدم اتصال میان اجزای سیستم، پذیرش تکنولوژی را از طریق کاهش یا نبود ادراک مصرف کننده بالقوه و وضعیت چشم پوشی مرتبه دوم(چشم پوشی از چشم پوشی) به انحصار در می آورد. شرایط تاثیر معیوب یا شکست خوردن در استفاده، گسترش یا لجستیک های تکنولوژی، دیستکنیا نامیده می شود. دیستکنیا در همه جا حضور دارد و ریشه آن که در چشم پوشی مرتبه دوم است و به طور ضمنی بر فرصت کارآفرینانه دلالت دارد. کارآفرینی، شناسایی و کشف پتانسیل اقتصادی از طریق تغییر معانی ایجاد شده تولید وکنترل اقتصادی است که به طور استراتژیکی منابع اقتصادی را مجدداً از شیوه های موجود به شیوه های نوآور تعیین می کند. مدل پذیرش تکنولوژی، یک سازه نظری از رابطه میان ادراک استفاده کنندگان بالقوه و تمایلات رفتاری است که به پذیرش واقعی تکنولوژی منجر می شود. توجه مدل پذیرش تکنولوژی فرض یک تکنولوژی موجود و عملی یا سیستم تکنولوژیکی، سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده که تمایل به استفاده را تعیین می کند، که به ترتیب پذیرش واقعی را تعدیل می کنند. این شروع راه حل های کارآفرینانه به عنوان گزینه ای برای وضعیت دیستکنیک است که براساس آن مدل پذیرش تکنولوژی عمل می کند. این مقاله به بررسی پدیده دیستکنیا، عمل کارآفرینانه که مدل پذیرش تکنولوژی را پیش بینی می کند و مکانیسم های کارآفرینانه که دیستکنیا علاج می یابد، می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dystechnia: technology deficient model and suggestions for entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Maryam Soleimani
  • Romina Farhadi nahad

چکیده [English]

Lack of interconnection among system components creates a limitation in technology adoption by the reduction or absence of potential users’ perception implying the second-order ignorance state (ignorance of ignorance). Effect of defective or fail in use, extend or logistic technology is dystechnia presenting everywhere and its origin implicitly implies in entrepreneurial opportunity. The identification and exploitation of economic potential by changing the means of economic production and control is called entrepreneurship which strategically allocate economic resource from present approach to innovative one again. Technology Adoption Model is a theoretical construct of the relationship between potential users’ perception and behavioral intentions resulting in actual technology adoption. The attention of Technology Adoption Model is assumes a practical or technological system, perceived usefulness, perceived ease of use determining the intention to use adjusting the actual acceptance respectively. This is the start of entrepreneurial solutions as an option to the dystechnic status upon which Technology Adoption Model is worked. The aim of present study is considering dystechnia phenomenon anticipating Technology Adoption Model as well as entrepreneurial mechanisms which the phenomenon is cured.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dystechnia
  • Entrepreneurship
  • Technology
  • Evolotionary economic