نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشتریان در صنعت رستوران داری است. به منظور جمع آوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد، بدین منظور نمونه ای تصادفی از 10 شعبه مجموعه رستوران های زنجیره ای بوف و از هر شعبه تعداد 40 نفر انتخاب شدند که در نهایت با توجه به پرسشنامه های قابل قبول، تعداد 268 نفر حجم نمونه پژوهش را تشکیل دادند. به منظور آزمون فرضیه‌ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بررسی فرضیات تحقیق بیانگر تأثیر مثبت کیفیت غذا، کیفیت خدمات، محیط رستوران و ادراک عادلانه بودن قیمت بر رضایت مشتری است. اما تأثیر موقعیت رستوران بر رضایت مشتری مورد قبول واقع نشد. همچنین نتایج بیانگر آن است که کیفیت غذا به عنوان مهمترین عامل مؤثر بر رضایت مشتریان در مجموعه بوف می‌باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of factors affecting customer satisfaction in the restaurant industry. Case study: Boof restaurant chain

نویسندگان [English]

  • ali dorosti
  • seyyed abolghasem mira
  • mohammad haghighi

university of tehran

چکیده [English]

The objective of this study is examining factors affecting customer satisfaction in the restaurant industry. The questionnaire was used to collect required data for this study. Questionnaires distributed in 10 randomly selected branches of Boof Chain Restaurant in Tehran. In each branch, 40 customers were selected for the study. Ultimately, the research sample consisted of 268 customers. Hypotheses were tested through structural equation model. The obtained results show that food quality, service quality, restaurant environment, and perception of price fairness had a positive impact on customer satisfaction, but the impact of restaurant location on customer satisfaction was not confirmed. The results also indicate that food quality as the most important factor affecting customer satisfaction in the boof.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restaurant industry
  • Customer Satisfaction
  • Boof Chain Restaurant