تصویر ذهنی ادراک شده از یک کشور و تاثیر آن بر قصد بازدید گردشگران (مورد مطالعه: ایران)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

گردشگران بالقوه بر اساس برداشت ها، پنداشت ها و تصویر ذهنی از یک مقصد تصمیم سفر را اتخاذ می کنند. هدف اولیه مطالعه حاضر این است که به سنجش ابعاد سازه ی تصویر ذهنی ادراک شده از مقصد کشور پرداخته و سپس تاثیر تصویر ذهنی ادراک شده را بر نیت سفر به ایران مورد مطالعه قرار دهد. به این منظور، گردشگران سفر نکرده به ایران که عضو شبکه مجازی کوچ سرفینگ می باشند،به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند.با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 620 پاسخگو در مطالعه شرکت نمودند. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی ، تاییدی و آزمون t مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که سازه ی تصویر ذهنی کلی ادراک شده شامل دو بعد تصویر ذهنی شناختی و عاطفی است و گردشگران سفر نکرده به ایران تصویر ذهنی عاطفی مثبتی نسبت به کشور دارند . همچنین تصویر ذهنی شناختی از کشور پایین تر از سطح متوسط می باشد.دیگر نتایج نشان داد که تصویر ذهنی کلی نیز بر نیت گردشگران نسبت به سفر به کشور تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perceived Image of a Country and Its Influence on Tourist's Intention

نویسندگان [English]

  • Saeed fathi
  • Bahram Ranjbarian
  • Bahram Ranjbarian
  • Alireza emami
University of Isfahan
چکیده [English]

The aim of this study is to measure perceived Image of Iran as a tourism destination. For this purpose, the members of couch-surfing virtual community (www.couchsurfing.com) considered to participate in the study. This virtual community has different members from all over the world. In this virtual community, members share their previous travel experiences and discuss about different destinations, before traveling to those destination. The data of the study was gathered by using convenience-sampling method and the sample included Non-traveled people who were eighteen years of age or elder. In July - August 2013, 620 respondents participated to the study while they have visited the virtual tourism community. In this study, exploratory and confirmatory factor analysis was conduct to extract and validate dimensions of perceived Image in relation to Iran as tourism destination. The results of study showed that the construct of perceived Image include affective and cognitive dimensions. Non-traveled tourists perceive affective Image of Iran, positively. The results revealed that Iran has a poor cognitive Image. In addition, Overall destination Image of Iran influence on tourist's intention to traveling to Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Image
  • Cognitive Image
  • Affective Image
  • Iran
  • Tourist Intention
  • Destination Marketing