نویسندگان

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده مدیریت

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر ویژگی های روانشناختی (انگیزه ها) و جمعیت شناختی (جنسیت، سن، درآمد) بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس انجام گرفته است. جامعه آماری مشتریان رستوران های لوکس منتخب در تهران بوده وحجم نمونه 385 نفر تعیین شده و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. این پژوهش با رویکرد نظرسنجی از مشتریان مراجعه کننده به رستوران های لوکس انجام شده است. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه با مقیاس پنج رتبه ای لیکرت بوده است؛ برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شد.نتایج این تحقیق نشان می دهد ویژگی های روانشناختی بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس و کیفیت خدمات رستوران های لوکس اثر گذار است . در رابطه با ویژگی های جمعیت شناختی تنها سن بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس اثر می گذارد و در این مورد جنسیت و درآمد بر نگرش مصرف کننده تاثیری ندارند؛ همچنین ویژگی های جمعیت شناختی بر کیفیت خدمات رستوران های لوکس تاثیری ندارد. مضاف بر این نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس، کیفیت خدمات رستوران های لوکس، ادراک از برند لوکس، اثر اجتماعی بر قصد خرید مؤثر واقع می شود در حالی که تصویر ذهنی (رستوران) و خودبینی تاثیری بر قصد خرید ندارند. علاوه بر این خودبینی تاثیر تعدیل گر بر رابطه ادراک از برند لوکس با قصد خرید و اثر اجتماعی با قصد خرید ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of psychological characteristics and demographic characteristics on the purchase intention.

نویسندگان [English]

  • bahram kheiry
  • bahram kheiry
  • matineh fathali

چکیده [English]

The purpose of this study is investigating the degree of impact of psychological characteristics (motivations) and demographic characteristics (sex, age, and income) on the consumer's attitude toward luxurious products. Statistical Population is composed of all customers attending selected fancy and luxurious restaurants in Tehran, the sample size was determined to include 385 subjects and simple random sampling method was applied. This study was conducted from clients have been referred to a luxury restaurant with a survey approach. Primary Tools for Data Collection was Likert's 5-scale questionnaire. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistics and the structural equation modeling were employed with SPSS and Lisrel software programs. Research results suggest that the psychological characteristics affect the consumer's attitude toward luxurious products and quality of the service provided by fancy, luxurious restaurants. As far as the variable of demographic characteristics is concerned, only age has an effect on the consumer's attitude toward luxurious products, and sex and income variables have no impact on the consumer's attitude toward luxurious products and the variable of demographic characteristics has no impact on the quality of the service offered by fancy and luxurious restaurants. The variables of consumer attitude toward luxurious products, quality of the service provided by fancy and luxurious restaurants, perception of brand and social effect affect the purchase intention, while the variables of store image (restaurant) and vanity bring about no impact on the purchase intention. In addition, the variable of vanity does not exert any moderating effect on the relation between perception of luxurious brand and purchase intention and between the social effect and purchase intention

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological characteristics
  • Demographic characteristics
  • attitude
  • Purchase Intention
  • luxurious products