بررسی تاثیر فشار عامه بر آمیخته بازاریابی پایداری و تاثیر آمیخته بازاریابی پایداری بر موفقیت بازاریابی پایداری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 باشگاه نخبگان و پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در راستای رسیدن به جهانی پایدارتر، سازمانها باید با توجه به تأثیرات اجتماعی و زیست‌محیطی در راهبردهای بازاریابی خود تجدید نظر کنند.اگرچه ممکن است رسیدن به پایداری به چالشی بزرگ برای آنها تبدیل شود، اما راهی به جز پایداری برای هزاره سوم وجود ندارد. هدف اصلی محقق بررسی تأثیر فشار عامه بر آمیخته بازاریابی پایداری و بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی پایداری بر موفقیت بازاریابی پایداری می‌باشد. درتحقیق حاضر که از حیث هدف کاربردی، از حیث ماهیت و فرضیه های تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری می باشد ، داده ها از یک نمونه 385 نفری از مصرف‌کنندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای (رفاه، شهروند، اتکا) بوسیله پرسشنامه جمع آوری شده است. برای نمایش اطلاعات جمعیت شناختی و توزیع فراوانی داده‌های تحقیق از آمار توصیفی، برای داده پردازی از مدل معادلات ساختاری (SEM) و برای انجام تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار LISREL استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات به روش تحلیل معادلات ساختاری نشان دهنده آن است که فشار عامه بر تمامی مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی به جز "قیمت‌گذاری منصفانه و مناسب" و نیز به طور غیر مستقیم برموفقیت بازاریابی پایداری تأثیر دارد و همچنین تمامی مؤلفه های آمیخته بازاریابی بر موفقیت بازاریابی پایداری تأثیر دارند و تنها اثر قیمت گذاری منصفانه معکوس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on Impact of Public push on Sustainability marketing mix and Sustainability marketing mix on Sustainability marketing success

نویسندگان [English]

  • vahidreza mirabi 1
  • bahram kheiry 1
  • iman mousavian 2
1 Tehran azad islamic university central tehran brach
2 Tehran central azad islamic researchers and elit
چکیده [English]

Partaking the movement in reaching a more sustainable planet, organizations should reconsider their marketing strategies according to the social and environmental impacts. Even though, attaining sustainability would become a serious challenge for them, but there exist no other options for the third millennium. The main purpose of this study is to investigate the Impact of public push on the sustainability marketing mix, as well as the effect of sustainability marketing mix on sustainability marketing success. The present Research is categorized as “applied research” in terms of its objective, a “descriptive-peymayeshi” in terms of its essence and the hypothesis, a “Correlational research” in terms of the relationship between the research variables, and is specifically based on Structural Equations Modeling (SEM). Data has been collected from a sample of 385 customers of three chain supermarkets (Refah, Shahrvand, and Etka) through a questionnaire. Descriptive statistics have been used for presenting demographics and the frequency distribution of research data. Structural equation modeling (SEM) has been used for data processing. Finally, the LISREL software has been used for data analysis. The results of the hypothesis test through Structural Equations analysis demonstrate that public push has a direct impact on all the marketing mix components, except for “fair pricing”, as well as an indirect impact on sustainability marketing success. Moreover, within the marketing mix, all components have a positive correlation with the success of sustainability marketing, with only the “fair pricing” component showing a negative correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ُSustainability marketing
  • Public push
  • Sustainable Development
  • Sustainability marketing mix
  • Environmental management