تفاوت های رفتاری در دو گروه کاربران و غیرکاربران تکنولوژی های خودخدمتی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

همزمان با ظهور اینترنت، بانک ها در چرخه ی عمر خود از مرحله سنتی عبور کرده و به مرحله ی بانکداری مدرن رسیده اند. به دنبال این گذار، بانک ها با تکنولوژی های خودخدمتی آشنا شدند. بکارگیری تکنولوژی های خودخدمتی در ارائه خدمات بانکداری مزایایی همچون افزایش سرعت و دسترسی نامحدود را به همراه داشته است. علیرغم این مزایا، برخی افراد هنوز هم از بانکداری سنتی استفاده می کنند. پژوهش های بسیاری به بررسی عوامل موثر بر استفاده از بانکداری تکنولوژی محور پرداخته اند که عمدتاً به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تمرکز کرده بودند (جنس، سن، تحصیلات، آسانی و فایده ادراک شده و غیره). هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت های رفتاری بین دو گروه کاربران و غیرکاربران تکنولوژی های خودخدمتی است و برای این منظور، هفت نوع رفتار را مورد بررسی قرار خواهد داد.

برای انجام این پژوهش، 480 پرسشنامه بین مشتریان بانک پارسیان شهرستان اهواز توزیع که 397 پرسشنامه جمع آوری شد. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی است. برای آزمون فرضیه ها از روش تحلیل واریانس استفاده شده است

نتایج نشان داد که پنج رفتار (تمایل به تبلیغات شفاهی، تمایل به خرید مجدد، رضایت، تمایل به تغییر بانک و حساسیت نسبت به وقت) بین دو گروه کاربران و غیرکاربران، یکسان نیست و ناهمگونی وجود دارد. از لحاظ دو رفتار (حساسیت نسبت به قیمت و تمایل به شکایت کردن) نیز تفاوتی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavioral differences between the two groups of users and non-users of self-service technologies

نویسندگان [English]

 • Saeed Jalalian
 • Amin Mojoodi
 • Hossein Vazifehdust
Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

With the emerging a new phenomenon of Internet, the banks have gone through the traditional process and have reached the stage of modern banking in their career. Following this transition, the banks became familiar with self-service technologies. Using self-service technologies has provided advantages such as speed and unlimited access to banking services. Despite these benefits, some people still use the traditional banking. Many studies have examined the factors influencing the use of technology-based banking. These studies have examined such issues as the demographic characteristics of user/ none-user (such as gender, age, education level, perceived ease of use and usefulness). The purpose of this paper is to examine the behavior of users and non-users of self-service technologies in banking services. for that purpose seven types of behavior will be examined.

To complete this research, 480 questionnaires was distributed between the customers of Parsian bank in Ahwaz of which 397 questionnaires were collected. The research method is an applied research in terms of aim and in terms of method is descriptive. Analysis of variance (ANOVA) was used to test the hypotheses.

The research results showed that five (word-of-mouth intention, repurchase intention, satisfaction, propensity to change banks and time sensitivity) between user and none-user is not same. but about other type behaviors (price sensitivity and complaint behavior) The results do not show a signiï‌cant differences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • self
 • self-service technologies
 • service technologies
 • technology-based banking
 • Technology
 • Word-of-Mouth
 • based banking
 • word
 • of
 • Mouth
 • repurchase intention
 • Satisfaction