بررسی نفوذ نسبی کودکان در تصمیمات خرید خانواده‌های ایرانی

نویسندگان

دانشگاه الزهراء

چکیده

تغییرات اخیر اجتماعی و تکنولوژیکی، باعث افزایش نفوذ کودکان هم در تصمیمات خرید والدین و هم به طور کلی در فرایند تصمیم‌گیری خانواده شده است. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی نفوذ نسبی کودکان در تصمیم‌گیری‌های خرید خانواده‌های ایرانی می‌باشد. در این راستا ادراک کودکان از نفوذ نسبی خود و ادراک مادران از نفوذ نسبی فرزندانشان با در نظر گرفتن مرحله تصمیم، زیرتصمیم خرید، نوع محصول و سبک ارتباطی خانواده، مورد سنجش قرار گرفت. همچنین اثر ادراک کودک از نفوذ کلی خود و ادراک مادر از نفوذ کلی فرزندش بر نفوذ نسبی کودک در خرید خانواده مورد بررسی واقع شد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری، کلیه دانش‌آموزان مقطع پنجم دبستان در مدارس دولتی شهر تهران، و مادران آنها می‌باشند. در این پژوهش از نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی استفاده شد و حجم نمونه حدود 384 زوج مادر و کودک تخمین زده شد که در نهایت از مجموع 850 پرسشنامه توزیع شده، 652 پرسشنامه جمع‌آوری و برای استخراج داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، هم از نظر کودک و هم از نظر مادر، نفوذ نسبی کودکان در تصمیمات خرید خانواده‌های ایرانی بالا است. همچنین ادراک کودک از نفوذ کلی خود در خانواده و ادراک مادر از نفوذ کلی فرزندش در خانواده، پایه و اساس ادراک از نفوذ نسبی کودک در تصمیمات خرید می‌باشد. از طرفی نفوذ کودک در مراحل اولیه فرایند تصمیم‌گیری، در محصولات مخصوص استفاده خودش و در سبک ارتباطی عقیده‌گرا، بیشتر از نفوذ نسبی او در سایر شرایط می‌باشد. بنابراین نتایج این تحقیق، لزوم توجه بیشتر بازاریان ایرانی به کودکان را در تدوین برنامه‌های پیشبردی و تبلیغاتی، آشکار می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the investigation of children's relative influence on Iranian families purchase decisions

نویسندگان [English]

 • nazanin Pirasteh
 • ma'soomeh Hosseinzadeh shahri
alzahra university
چکیده [English]

recent social and technological changes have increased children's influence on parents' purchase decisions and in general on family's decision making process. Therefore, this study aims to investigate children's relative influence on Iranian families' purchase decisions. Thus, children's perception of their own relative influence and mother's perception of their children's relative influence are assessed, considering the stages of deciding, purchase sub-decision, product type, and family relationship style. Also, the effect of the child's perception of his/her own general influence and the mother's perception of her child's general influence on the child's relative influence in purchasing was investigated.
This study is descriptive and correlational in terms of its data collection. The population consists of all the fifth grade students of Tehran's state elementary school and their mothers. Random and cluster methods of sampling were utilized in this paper, and the proportion of its statistical sample was estimated approximately 384 mother-child pairs, and ultimately 652 questionnaires were collected out of 850 questionnaires and used for extracting data.
The results demonstrate the children's relative influence on Iranian families' purchase decisions is high both in the child's and the mother's viewpoints. Further, the child's perception of his/her own general influence and the mother's perception of her child's general influence in family are the bases of the perception of the child's relative influence on purchase decisions. On the other hand, the child's influence, in the first stages of decision making process, on products especially made for him/her, and in concept-oriented style is more than his/her own relative influence under different circumstances.
The results of this study reveal the necessity of more concern by Iranian marketers toward children in developing promotion and advertising programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • purchase decision
 • purchase decision-making stages
 • making stages
 • purchase sub-decisions
 • purchase sub
 • decisions
 • family relationship style
 • product category
 • perception of relative influence