بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشگاه

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده

امروزه با توسعه فناوری اطلاعات، گرایش فزاینده ای در پذیرش خرید اینترنتی از سوی مسافران هوایی مشاهده می شود که این مهم مستلزم هوشیاری شرکتهای هواپیمایی در شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن می باشد. برای این منظور در تحقیق حاضر تلاش شده است تا الگوی تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی با استفاده از معیارهای اعتماد، هنجارهای ذهنی، ریسک ادراک شده، رضایت و سهولت استفاده از وب سایت مورد مطالعه قرار گیرد. جامعه آماری این پژوهش را مسافران خروجی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در پروازهای داخلی شهریور ماه 1392 تشکیل داده و نمونه آماری با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 215 محاسبه شده است. همچنین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که از روایی و پایایی مناسب برخوردار بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel8.8 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد افزایش رضایت و اعتماد مسافران هوایی منجر به افزایش تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی می شود. همچنین متغیرهای ریسک ادراک شده و سهولت استفاده با نقش میانجی رضایت و اعتماد بر تمایل به خرید اینترنتی تاثیر گذار هستند و نقش معنی داری هنجارهای ذهنی در تمایل به خرید اینترنتی مورد تایید نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of Intention to Purchase Online Airline Ticket

نویسندگان [English]

  • alireza Hadadian 2
  • Amirhossein Bagherieh 3
2 مشهد-میدان آزادی-پردیس دانشگاه فردوسی- دانشکده علوم اداری و اقتصادی-گروه مدیریت
چکیده [English]

Nowadays development of information technology has caused online shopping continues to gain more acceptance by travelers that make airlines be care about factors affecting online ticket purchasing. Therefore, in this paper is an attempt to analyze intention to online airline ticket purchasing model according to trust, subjective norms, perceived risk, satisfaction and ease of use. The statistical population includes departure passengers of Mashhad international airport in domestic flights of September 2013 and sample size calculated for 215 passengers. Data collected by questionnaire that has appropriate validity and reliability. In addition, it is use structural equation model (SEM) and Lisrel8.8 Software to analyze hypothesis. The results show higher satisfaction and trust leads to more intention to online airline ticket purchasing. Moreover, perceived risk and ease of use have indirect effect on intention to online purchasing by trust and satisfaction and it is not support significant relationship between subjective norms and intention to online airline ticket purchasing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subjective Norms
  • perceived risk
  • Trust
  • Satisfaction
  • ease of use
  • Intention to Purchas Online