اثر ساختار بازار بر تجارت درون صنعت ایران و شرکای تجاری

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

از اواخر دهه ی1970 تلاش زیادی به عمل آمد تا با حذف فرض های محدود کننده نظریه های مرسوم، به ویژه فرض بازار رقابت کامل، فرضیه های جدیدی بنا گردد. در چارچوب مدل های جدید، پیش بینی های قبلی در حوزه ی تجارت بین الملل دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای گردید. مشخصاً علت تجارت بین الملل از مزیت نسبی صرف فراتر رفت و با توجه به سازگاری ساختار بازار رقابت ناقص با مدل های جدید، ساختار بازار نیز از اهمیت خاصی برخوردار شد. اگرچه بحث های نظری قابل ملاحظه ای درباره ی نقش ساختار بازار در تجارت بین الملل صورت گرفته ولی هنوز مطالعات تجربی در این زمینه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه محدود بوده است. مطالعه حاضر به عنوان تلاشی در این زمینه، به اهمیت و اثر ساختار بازار در تجارت درون صنعت پرداخته است. برای این منظور ارزش افزوده بخش صنعت برای ساختار بازار مورد توجه قرار گرفته و محاسبات مربوط به تجارت درون صنعت در سطح تجمیع شش رقم نظام طبقه بندی تجارت صورت گرفته است. سپس براساس الگوی داده های تابلویی برای دوره زمانی 1997-2006 اهمیت و اثر ساختار بازار در تجارت درون صنعت ایران و عمده ترین شرکای تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، نتایج مطالعه ی حاضر با الگو های رقابت انحصاری تجارت درون صنعت سازگار می باشد. به عبارت دقیق تر، وجود درجه پایین نسبت تمرکز بازار که مهمترین متغیر ساختار بازار رقابت انحصاری می باشد، تاثیر معناداری بر ساختار تجارت درون صنعت ایران با عمده ترین شرکای تجاری آن داشته است
.کلید واژه ها: ساختار بازار، تجارت درون صنعت، شاخص هرفیندال- هیرشمن، شاخص گروبل و لوید. طبقه بندی : JEL D41,F11,C43

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ٍEffect of Market Structure on Intra Industry Trade in Iran and its Main Trading Partners

نویسندگان [English]

  • komail tayyebi
  • aminolah ْghaedan
  • ahmad googerdchian
university of isfahan
چکیده [English]

From the late 1970s there were attempts to remove the restrictive assumptions of conventional theories, especially assuming perfect competition market, according to a new hypothesis. New model, the previous forecast in the area of international trade was substantially changed. Specifically because of comparative advantage in international trade went beyond mere given the market structure, imperfect competition, and compatibility with new models, the market was also important. Although considerable theoretical debate about the role of market structure in international trade taken, empirical studies in this field, particularly for developing countries has been limited. Study as an effort in this regard, importance and impact of market structure in IIT and IIT is final. For this purpose, the value added of industry market structure considered for and the calculation of IIT in the six digit level of aggregation is the business hierarchy. The model based on panel data for the period 1997-2006 and the importance of market structure in the inter-industry trade MIIT has been reviewed and finalized. The results of the present study are consistent with the patterns of competition within the industry trade monopoly. To be more precise, despite the low degree of market concentration that changing the market structure is monopolistic competition, significant impact on the business structure of industry and commerce within the industry, it is Iran's major trading partners. Given that economic growth and development in the context of new patterns of international trade Reduce the share of total trade between industries are trade, the results can be economic policy, especially in the industrial sector business development strategy is important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Structure
  • Intra Industry Trade (IIT)
  • Market Concentration
  • Gravity Model