بررسی مدل پاسخ های مصرف کنندگان به ارزش ویژه برند بر مبنای رابطه تلاش های آمیخته بازاریابی، تصویر شرکت و ارزش ویژه برند ( مورد مطالعه: شرکت بوتان)

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه علامه

چکیده

شرکتها برای حفظ و ادامه بقای خود در این روزها باید بر کسب مزیتهای رقابتی و جلب رضایت هرچه بیشتر مصرف کنندگان جهت فروش و سهم بازار بیشتر تمرکز کنند. یکی از ابزارهای راهبردی که موجب آسیب پذیری کمتر شرکت در مقابل فعالیت های رقابتی بازار وتعهد و تکرار مصرف می شود، ارزش ویژه برند است. هدف این مقاله بررسی پاسخ های مصرف کنندگان بر مبنای رابطه تلاشهای آمیزه بازاریابی، تصویر شرکت و ارزش ویژه برند با استفاده از مدل کیم و هیون(2011) و مدل بویل ومارتینز(2013) میباشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف،کاربردی وبراساس روش گردآوری داده ها ازنوع توصیفی پیمایشی محسوب میشود. فرضیه ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری(در نرم افزار لیزرل و پی.ال.اس) و داده های فراهم آمده از مصرف کنندگان محصولات شرکت بوتان در شهر تهران آزمون شدند. یافته ها همچنین تاثیر ارزش ویژه برند بر پاسخهای مصرف کنندگان را تاییدکرد. نتایج تحلیل فرضیات نشان داد تلاشهای آمیزه بازاریابی به طور مثبت بر ارزش ویژه برند تاثیرگذارند و تصویر شرکت نقش مهمی در فرایند ایجاد ارزش ویژه برای برند بوتان ایفا میکند. بنابراین مدیران شرکت باید درترکیب سرمایه گذاری برای تلاشهای آمیزه بازاریابی جایگاه ویژه ای را در ارتقای سیستم توزیع، توسعه خدمات پس ازفروش، قیمتگذاری و ترفیع مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Model of Consumers Responses to Brand Equity Based on Marketing Mix Efforts, Corporate Image and Brand Equity Relation (case stady : Butane Campany)

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Ahmadvand 1
  • Zohreh Dehdashti 2
  • Ahmad Sardari 1
چکیده [English]

Abstract
For keeping and continuing their perpetuity in nowadays, companies and should focus on competitive advantages and getting more consumers’ satisfaction for sale and more market shares.One of the useful tools that makes the company less vulnerable in face of market competitive activities and consumption liability and repetition is brand equity. The purpose of this paper is investigating the consumers’ responses on marketing- mix efforts, corporate image and brand equity relation using Kim & Hyun model(2011) and Buil & Martı´nez model(2013).This research is considered as applied based on goal and descriptive-survey based on data collection. Hypotheses were tested using structural equation modeling or SEM (in Lisrel and P.L.S software) and consumers’ data Butane corporation productes in Tehran. Findings corroborate the positive impact of brand equity on consumers’ responses.The results of hypotheses analysis illustrate marketing- mix efforts positively impacts on brand equity and corporate image plays a significant role in creation of brand equity for Butane.So company managers should designate special places for distribution system growth, after sale services development, pricing, promotion in investment matrix for marketing mixed efforts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Equity
  • dimensions of brand equity
  • Marketing Mix Efforts
  • corporate image
  • Consumers Responses