بررسی عوامل موثر بر بهبود و توسعه بازار گیاهان دارویی در ایران (مطالعه موردی: اصفهان)

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

استفاده از گیاهان در درمان دارای پیشینه ای طولانی است و طب گیاهی همواره یکی از پایه های اصلی مکاتب طبی مشهور رایج در تمدن های باستانی بوده است. هم اکنون نیز گیاهان دارویی دارای اهمیت فوق العاده ای هستند و حجم بالایی از تجارت در دنیا را به خود اختصاص داده اند. با این وجود تا کنون تعداد محدودی مطالعه در ارتباط با بازاریابی گیاهان دارویی انجام شده است. در این تحقیق تلاش شده است تا عواملی که به بهبود و توسعه بازار گیاهان دارویی کمک می کند تعین و بر اساس آنها پیشنهاداتی کاربردی ارائه گردد. اطلاعات این تحقیق با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته با روش نمونه گیری در دسترس  از 57 نفر عطار، 15 نفر داروساز و 14 نفر پزشک جمع آوری شده و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و روش آماری  تست تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج نشان داد که فرهنگ سازی و آشنایی مردم با مزایای گیاهان دارویی ، به کارگیری روشهای نوین و بهداشتی در توزیع و فروش، افزایش دانش فروشندگان، گسترش آموزش طب گیاهی، بهبود و توسعه صنایع فرآوری، استاندارد کردن گیاهان دارویی، ترغیب و آموزش کشت گیاهان ، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تجویز گیاهان دارویی و تدوین قوانین مدنی در زمینه فروش و تجویز این گیاهان به بهبود و توسعه بازار آنها کمک می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating effective factors on improvement and development of medicinal Pants in Iran (case study Isfahan city)

نویسندگان [English]

  • Hossein zare Zardeini 1
  • Seyed Fathollah Amiri Aghdaie 2
1 University of ferdossi
2 university of isfahan
چکیده [English]

Using plants has a long history in treatment. Herbal medicine has always been one of the main pillars of the famous medical school in ancient civilization. Nowadays also, a high Volume of trade in the world is belongs to medicinal because of its current importance. However a very few studies have been performed in the field of medicinal plants marketing In this study we have tried to determine the factors that can help to improve and develop The market of medicinal plants in Iran. The paper is descriptive-cognition and the related Information for this scope have been collected by using library resources such as books And scientific journals, moreover for collecting necessary data in order to confirm or reject Research hypothesis a questionnaire made by researchers have been used, data analyzed with SPSS software and presumption statistical methods. Sample 57 consists of medicinal plants sellers(druggist), pharmacists and doctors choose with random sampling. The result showed that all the variables factors of the study can help to improve and expand medicinal market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal plans
  • Medicinal plants marketing
  • Herbal medicine