محرک‌ها و عوامل فردی تاثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی: مطالعه‌ی کاربران تلفن‌همراه

نویسندگان

دانشگاه خلیج فارس

چکیده

امروزه تبلیغات موبایلی به عنوان یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین فعالیت‌های بازاریابی مطرح می‌باشد، زیرا بازاریابان از طریق این رسانه کوچک امکان دسترسی انفرادی و ارتباط مستقیم با کاربران در هر زمان و مکانی را دارند. در همین راستا کسب و کارها باید روی نتیجه بخش بودن پذیرش تبلیغات توسط مشتریان با توجه به گرایشات و نیازهای آنان تمرکز کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و تحلیل محرک‌های فردی تأثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی-پیمایشی است. مدل مفهومی پژوهش بر مبنای مطالعات نظری بازاریابی و تبلیغات موبایلی طراحی گردید و با استفاده از پرسشنامه داده‌های مورد نظر از 400 نفر از کاربران تلفن‌همراه جمع‌آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و تایید مدل از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، ارتباط میان متغیرهای مدل بررسی شد و مشخص گردید شاخص‌های نفوذپذیری اجتماعی، نوآوربودن، سطح فناوری تلفن‌همراه و نگرش کلی فرد نسبت به تبلیغات دارای تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش فرد نسبت به تبلیغات موبایلی می‌باشد، درحالی که دانش فرد دارای تأثیر منفی بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personal drivers and factors influencing the attitude toward mobile advertising: A Study on Mobile phone users

نویسندگان [English]

  • Adel Pourdehghan
  • Abdolmajid Mosleh
  • Manijeh Bahrainizadeh
Persian Gulf University
چکیده [English]

Today, mobile advertising is considered one of the most important and influential marketing activities, because marketers through the small media ability to individual access and have direct contact with users at any time and place. In this regard, businesses need to focus on the lead to effective results advertise acceptance by customers according to their needs and tendencies.
The aim of this study is to analyze individual drivers influencing attitudes toward mobile advertising. The present study is applicable in terms of goal as well as descriptive in terms of data acquisition. Research conceptual model was developed based on theoretical studies of mobile marketing and advertising and data acquisition was carried out by surveying of 400 mobile phone users. For data analysis and verification of the model, structural equation modeling approach (SEM) and confirmatory factor analysis (CFA) were used.
Based on the results of the path analysis the relationship between the variables in the model is investigated and results suggest that indicators of social influence, innovativeness, mobile phone technology and the general attitude towards advertising have a significant positive effect on attitude toward mobile advertising, while individual knowledge has a negative impact on attitude toward mobile advertising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Advertising
  • Attitude towards Mobile Advertising
  • Personal Factors
  • structural equation model