مواد غذایی حلال: بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مصرف‌کنندگان در اروپا

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

تقاضای مصرف‌کنندگان مسلمان و غیرمسلمان برای بازار حلال در اروپا همچون سایر نقاط جهان، به شدت در حال رشد است. بنابراین در این تحقیق موادغذایی حلال به عنوان یکی از انواع محصولات حلال انتخاب شد و اثر عوامل موثر بر قصد خرید این محصولات( اعتماد به برند، ارزش‌ویژه‌برند و نگرش به گواهی حلال) که از مبانی‌نظری و مطالعات پیشین استخراج شده بودند، بررسی گردید. جامعه‌آماری پژوهش مصرف‌کنندگان موادغذایی حلالی بودند که این محصولات را از سه فروشگاه معتبر(تسکو،کرفور،آلدی) واقع در سه کشور آلمان، انگلستان و فرانسه خریداری نموده بودند. به منظور بررسی فرضیات پژوهش 391 پرسشنامه کاغذی و الکترونیکی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد ارزش ویژه برند و اعتماد به برند بر قصد خرید این محصولات اثر مثبت و معناداری دارد اما نگرش به گواهی حلال اثر معناداری بر قصد خرید محصولات مذکور ندارد. همچنین در پژوهش اثر عوامل مستقل بر یکدیگر نیز بررسی شد، نتایج نشان داد اعتماد به برند و نگرش به گواهی حلال اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند دارد؛ همچنین نتایج پژوهش نشان داد نگرش به گواهی حلال بر اعتماد به برند نیز اثر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Halal foods: Examining the Factors affecting the consumers intention to purchase in Europe

نویسندگان [English]

  • Amir hosein Nouripour
  • meisam shirkhodaie
umz
چکیده [English]

Muslim and non-Muslim consumers demand for halal market in Europe as well as other parts of the world, is growing strongly. Therefore, in this study, Halal products were selected as one of the types Halal foods and the factors affecting purchase intention of Halal products (Brand trust, brand equity and attitudes towards Halal Certification)that were derived from the theoretical foundations and previous studies, were evaluated. Statistical population were Halal foods consumers who had bought these products from three reputable stores(Tesco, Carrefour, Aldi) in Germany, England and France. To evaluate the hypothesis of the study, 391 paper and electronic questionnaires were analyzed. Results indicated brand equity and brand trust have a significant positive effect on purchase intention of these products, But attitudes towards Halal Certification doesn’t have a significant positive effect on purchase intention of these products. Also, the effect of each factor was assessed on each other independently, Results indicated brand trust and attitudes towards Halal Certification have a significant positive effect on brand equity. Also, attitudes towards Halal Certification has a significant positive effect on brand trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer-based brand equity
  • Purchase Intention
  • Customer
  • based brand equity
  • Brand Trust
  • Attitudes towards Halal Certification
  • Halal foods