بررسی تاثیر مجذوب شدن و ویژگی های وب سایت بر رضایت و استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: فیس بوک)

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

با توجه به افزاش آمار استفاده از شبکه های اجتماعی و به خصوص فیس بوک در بین کاربران ایرانی، این پژوهش، با هدف بررسی تاثیر مجذوب(جذب) شدن بر تداوم استفاده کاربران انجام شده است. تعداد ٤٠۶ پرسشنامه از کاربران ایرانی فیس بوک جمع آوری گردید و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده است. بررسی و تحلیل یافته ها حاکی از آن است که مجذوب شدن بر رضایت، سهولت و سودمندی ادراک شده کاربران تاثیر دارد و سودمندی ادراک شده و رضایت کاربران منجر به قصد استفاده آنها از فیس بوک می گردد. با این حال، اگرچه رضایت و قصد استفاده کاربر بر تداوم استفاده او از فیس بوک اثرگذار می باشد؛ اما سودمندی و سهولت ادراک شده تاثیری بر تداوم استفاده کاربران ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitive Absorption and websites features on Satisfaction and User Continuous Usage of the Social Network (case study: Facebook)

نویسندگان [English]

  • sahar naseri
  • kamran zahedfar
  • Sayed Mohammad Noepasand Asil
  • Mohsen Akbari
University of Guilan
چکیده [English]

Considering the increase if usage of social networks, especially Facebook in Iranian users, this research aims to investigate the effect of absorption on continuous usage. 406 questionnaires are gathered from Facebook users and data are analyzed with PLS software. Results show that Cognitive absorption has a positive impact on satisfaction, ease of use and usefulness. Usefulness and users' satisfaction leads to real use. Although, satisfaction and intention to use effect the continuous usage of Facebook, but usefulness and ease of use have no effect on continuous usage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Absorption
  • Perceived Ease of Use
  • Perceived Usefulness
  • Satisfaction
  • Behavioral Intention