بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشکده مدیریت دانشگاه تهرات

چکیده

رفتار خرید اجتماعی مد، فعالیت ها و روابط بین فردی مستقیم و غیرمستقیم پیچیده و پویایی را در بر می گیرد که در جریان فرایند خرید مد روی می دهند و باعث لذت بردن مصرف کنندگان از خرید و رضایت آنها می شود که در بلند مدت به بهبود فروش کمک می کند. بازار پوشاک مد در ایران بزرگترین بازار مصرف مد در خاورمیانه است. به رغم وجود این بازار بزرگ، دانش بازاریابی پوشاک مد در ایران رشد و توسعه چندانی نیافته است. با توجه به ضرورت موضوع این پژوهش به منظور بررسی رفتار خرید اجتماعی مصرف کنندگان و محرک های آن در حوزه ی پوشاک مد در سطح شهر تهران صورت گرفته است. پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی افراد بالای 20 سال در سطح شهر تهران هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 465 نفر محاسبه شد. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با هرم سنی ارائه شده توسط مرکز آمار ایران 500 پرسشنامه توزیع شد و پس از حذف 15 پرسشنامه مخدوش، در نهایت 485 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه تحلیل اطلاعات با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی انجام شد. در مدل اندازه گیری ویژگی های فنی پرسشنامه بررسی گردید و در بخش ساختاری فرضیه های پژوهش مورد سنجش قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر رابطه ی معنادار و مثبت بین درگیری ذهنی با پوشاک مد و هر پنج بعد رفتار خرید اجتماعی مد است. از سوی دیگر مادی گرایی و نیاز به منحصر بفردی مصرف کنندگان با درگیری ذهنی آنان نسبت به پوشاک مد، رابطه ی مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of social shopping for fashion in apparel market of Tehran

نویسندگان [English]

  • Maryam Karimi Davijani 1
  • Mohsen Nazari 2
  • Mohsen Nazari 2
  • MohammadRahim Esfidani 3
چکیده [English]

Social shopping behavior of fashion embraces various activities, direct/indirect complex and dynamic interpersonal happening during the process of buying fashion and causes customers’ pleasure and satisfaction from purchasing intention, which in long-term helps sales improvement. Market of fashion apparel in IRAN is the biggest consumer market in the Middle East. Despite this huge marke, marketing knowledge of fashion apparel in iran has not been developed yet. considering the nessecities of subject, This study has taken place in city of Tehran, Iran in order to assess the social purchase behavior of consumers and drivers in the field of fashion garments. This study based on purpose is an applied research and in terms of method of data collection is a discriptive- correlation research. A questionnaire was used to collect data. Statistical population includes all people over 20 years in the city of Tehran. Sample size of 465 persons was calculated using Cochran formula. Using stratified sampling with age pyramid by Iran Statistical Center, 500 questionnaires were distributed. 15 incomplete questionnaires were eliminated and finally, 485 questionnaires were analyzed. Data analysis was performed using partial least squares. In measurement mode, the technical characteristics of questionnaire were assessed and In structural model the research hypotheses were examined. Research findings indicate a significant positive relationship between fashion clothing involvement and five dimensions of social shopping behavior. On the other hand, there is a positive and meaningful relationship between materialism and the need for uniqueness by consumers’ involvement toward fashion apparel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: social shopping for fashion
  • fashion clothing involvement
  • Materialism
  • need for uniqueness