تاثیرمخارج تبلیغات بر سودآوری در صنایع نساجی، پوشاک، کیف و چرم ایران

نویسنده

دانشگاه شاهرود

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر هزینه های تبلیغات بر سودآوری صنایع نساجی، پوشاک، کیف و چرم ایران می باشد. برای این منظور از داده ها و اطلاعات مربوط به کارگاه های صنعتی با 10 نفر کارکن و بالاتر تولید کننده محصولات صنایع فوق طی سال های 1374:1-1386:4 استفاده شده است و با توجه به اینکه بر اساس مبانی نظری، رابطه بین متغیرهای فوق بصورت سهمی معکوس است، مدل اقتصادسنجی با استفاده از روش غیر خطی (روش انتقال ملایم خودرگرسیونی لجستیکی) تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه، ارتباط مستقیم و غیرخطی بین مخارج تبلیغات و سودآوری را در این صنایع، در بخش خطی و غیرخطی مدل تایید می نماید. همچنین بر اساس نتایج حاصل از برآورد مدل، برآیند تاثیر مخارج تبلیغات در دوره جاری و دوره قبل، بر سودآوری دوره جاری، مثبت و معنی دار است. وجود رابطه غیر خطی بین این دو متغیر، بیانگر این است که حد بهینه ای از هزینه های تبلیغات وجود دارد که سود صنایع نساجی، پوشاک، کیف و چرم ایران را حداکثر می کند

.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Advertising on the Profitability of Iranian Textiles

نویسنده [English]

  • Ali Dehghani
Shahrood University
چکیده [English]

Abstract
The main purpose of this paper is to examine the impact of Advertising Expenditures on the Profitability in the Iranian Textiles (textiles, garments, bags and leather) Industries. The data of the industrial workplaces with 10 employees or more activating in this industry during 1374:1-1386:4 is used. The relationship between the named variables is reveres U, based on the theory, and then the nonlinear econometric model, LSTR (logistic smooth transition autoregressive) is applied. The results of this study show that there are a nonlinear correlation between advertising and profitability in the textiles industries in Iran. The result of estimated model shows that resultant effect of advertising on this period profitability is positive and significant. Non-linear relationship between these two variables represents that there is an optimal range of advertising expenditure that maximizes the Iranian textiles industries Profitability.
JEL Classification: C22:L25:M3
Key Words: Advertising, Profitability, logistic smooth transition autoregressive, Iranian Textiles Industries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising
  • Profitability
  • logistic smooth transition autoregressive
  • Iranian Textiles Industries