بررسی و شناسایی سبکهای تصمیم‌گیری خرید مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

نویسندگان

1 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی سبکهای تصمیم‌گیری خرید مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌باشد. بدین منظور از مدل اسپرولز و کندال استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکای شهر تهران می‌باشد. . نمونه آماری این تحقیق، شامل 384 نفر از مشتریان شعب شهر تهران فروشگاه بوده که داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردید. در نهایت با استفاده از آزمون‌های آماری مشخص شد، پنج سبک تصمیم‌گیری، کمال‌گرا، لذت‌گرا، عادت‌گرا، سرگردان در گزینه‌های زیاد، حساس به قیمت در بین مشتریان تهرانی فروشگاه اتکا قابل شناسایی و سبک‌های تصمیم‌گیری حساس به برند، نوگرا و واکنشی قابل شناسایی نمی‌باشد. همچنین سبک‌ تصمیم‌گیری حساس به قیمت از بالاترین اولویت و سبک‌‌ تصمیم‌گیری سرگردان از پایین‌ترین اولویت برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and identify customers' purchase decision making styles in chain stores

نویسندگان [English]

  • Amir Vahid moghadam 1
  • Iman Amouei 1
  • jalil delkhah 2
1 imps
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The aim of this study is to identify and prioritize customers' purchase decision making styles in the chain stores .In this regards Sprols & Kendall model was used. The statistical population is the customers of Etka chain stores in Tehran. The sample consisted of 384 customers of Etka branches in Tehran , which data was collected using a questionnaire . The statistical analysis was show that five styles e.g. perfectionist , impulsive, “habitual, brand-loyal” , “confused by over choice “and “price conscious” in etka customers are identifiable and other styles e.g. brand conscious , novelty and recreational are not. And the “price conscious” style has highest priority and “confused by over choice “ style has lowest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer Behavior
  • Consumer behavior؛ purchase decision making styles؛ Sprols &
  • amp؛؛amp؛ Kendall model
  • purchase decision making styles
  • Sprols &amp
  • amp
  • Kendall model