تأثیر عناصر آمیختۀ بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت قند نقش جهان

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از نگارش مقالۀ حاضر بررسی تأثیر عناصر آمیختۀ بازاریابی سبز به عنوان یکی از متغیرهای مهم بازاریابی بر وفاداری مشتریان به برند شرکت قند نقش جهان می‌باشد. جامعۀ آماری مورد بررسی کلیۀ مشتریان درون و برون شرکت قند نقش جهان می‌باشند. حجم نمونه‌ به وسیلۀ فرمول کوکران محاسبه و نمونه‌گیری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انجام شده و تعداد مشتریان بررسی شده به عنوان نمونه 235 مشتری است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامۀ محقق ساخته می‌باشد که مورد تحلیل قرار گرفته است. آزمون تأثیر عناصر آمیختۀ بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت قند نقش جهان با استفاده از روش الگو‌سازی معادلات ساختاری انجام گردیده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش نشان می‌دهد که عناصر آمیختۀ بازاریابی سبز بر ابعاد وفاداری مشتریان به برند تأثیر‌گذار می‌باشد و الگوی تأثیر‌گذاری عناصر آمیختۀ بازاریابی سبز با توجه به شاخص‌های برازش 000/0RMSEA= و سایر شاخص‌های مربوطه دارای برازش مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of green marketing mix elements on customers loyalty to brand Naghsh e Jahan Sugar co.

نویسندگان [English]

  • Ali rashidpoor 1
  • Ali safari 2
  • somayyeh hosseinzadeh 1
1 Esfahan Search and Sience Branch
2 Esfahan University
چکیده [English]

Abstract
This study was conducted to analyze the effects of mixed green marketing elementsas an important factors of marketing on customers loyalty to the brand of Naghshe Jahan Sugar Company. The statistical population includes all of the company’s customers. The size of the sample was calculated to be 235 people selected at random. A questionnaire composed of 64 questions for used to gather data. Various tools and methods were used to analyze the gathered data including the software packages Spss and Amos, independent t-tests, variance analysis, …, t2, and structural equations modeling. The results showed that there is a meaningful relation between the dimension of green marketing mix such as green product, green price, green promotion, and green distribution and the dimensions of customer loyalty such as attitudinal loyalty and behavioral loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • green marketing
  • Marketing mix
  • Loyalty
  • Brand
  • Naghshe Jahan Sugar Company