تاثیر دانش خارجی بر ارزش ویژه برند از طریق دو متغیر میانجی زنجیره دانش و کیفیت خدمات . مورد مطالعه: بانک توسعه صادرات ایران

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 داشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مدیران سازمانهای سنتی بیشترین تمرکز خود را روی دارایی های مشهود و مادی مانند زمین ، پول ، نیروی کار و... می گذاشتند ولی با عبور اقتصاد از مرحله سنتی به اقتصاد دانشی، مدیران سازمانها باید از تک بعدی نگریستن به دارایی ها اجتناب کنند و اهمیت نقش دارایی های نامشهود را در ایجاد بقا و مزیت رقابتی درک کنند. یکی از صنایعی که رقابت روز به روز در آن شدت می‌یابد و مفهوم مزیت رقابتی و خلق ارزش در آن وضوح پیدا می‌کند ، صنعت بانکداری می‌باشد. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تاثیر دارایی های نامشهود(دانش خارجی) بر کیفیت خدمات و ارتقای ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری و در بانک توسعه صادرات ایران بپردازد.
نوع مطالعه حاضر پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق دارای دو بعد مشتریان و کارکنان می باشد. روش نمونه گیری تحقیق، طبقه ای می باشد، حجم نمونه مربوط به مشتریان طبق فرمول کوکران 384 می باشد و حجم نمونه مربوط به کارکنان با توجه به جدول مورگان ، 86 می باشد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد دانش خارجی به طور مستقیم تاثیر معناداری بر ارزش ویژه برند دارد. همچنین تاثیری که دانش خارجی از طریق متغیر میانجی زنجیره دانش بر کیفیت خدمات اعمال می کند تاثیری مثبت و معنادار است در صورتی که تاثیر مستقیم دانش خارجی بر کیفیت خدمات تاثیری منفی اعمال می کند. لذا نقش متغیر میانجی گری متغیر زنجیره دانش بسیار قوی می باشد. همچنین کیفیت خدمات تاثیر معناداری بر ارزش ویژه برند داشته اما به طور مجزا دانش مشتریان، عرضه کنندگان و رقبا که جز ابعاد ارزش ویژه برند می باشند نتوانستند از طریق زنجیره دانش تاثیر معناداری بر ارزش ویژه برند اعمال نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effect of external knowledge on brand equity

نویسندگان [English]

  • abdolhamid ebrahimi 1
  • sajad khani 2
2 allameh tabatabaee university
چکیده [English]

Most traditional organizations managers focus on tangible and financial assets such as land, money, labor and ... One of the industries where competition is intense day by day the concept of competitive advantage and value creation in its resolution finds the banking industry. In this regard, the present study sought to examine the impact of intangible assets (external knowledge) to improve service quality and brand equity in the banking industry and the Export Development Bank of Iran.
This type of survey and the statistical community with both customers and employees. Sampling survey is stratified, the sample size is 384 customers Cochran formula and the size of the staff, according to Morgan, is 86. Well for structural equation modeling analysis of data, ‌ Model (SEM) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) is used.
Research findings show that external knowledge is directly significant effect on brand equity. Also, the effect of foreign knowledge through knowledge chain mediator variable exerts a positive impact on the quality of service and if there is a direct impact of foreign knowledge will affect the quality of service. The changing role of mediating variable chain is very strong. Significant impact on brand equity but also the quality of individual customers, suppliers and competitors are not the only dimensions of brand equity through a chain of significant impact on brand equity to the.

کلیدواژه‌ها [English]

  • External knowledge
  • Knowledge chain
  • Service quality
  • Brand Equity