بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت‌های کوچک و بزرگ با توجه به ساختار حمل و نقل و مهارت‌های بازاریابی و تشخیص بهترین متغیرهای متمایزکننده آنها

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 اکثر کسب و کارهای کوچک، شرکت‌های کوچک خانوادگی هستند که معمولاً از مهارت‌های بازاریابی بی‌بهره بوده و فاقد قابلیت‌های زیرساختی برای عملیاتی کردن فعالیت‌های به‌روز سیستم‌های توزیعی بازاریابی می‌باشند. آنها بیشتر درگیر فعالیت‌های روزانه، خرید و فروش اعتباری و وصول مطالبات هستند و زمان اندکی را صرف توسعه‌ی مهارت‌های بازاریابی و شبکه‌های حمل و نقل می‌کنند. از این رو، این پژوهش به‌دنبال شناسایی عوامل مهارت‌های بازاریابی و حمل و نقلی است که با عملکرد شرکت‌های کوچک و بزرگ مرتبط می‌باشد. بر این اساس، پرسشنامه‌ای در میان 173 شرکت که در شهرک‌های صنعتی شهر مشهد مشغول به فعالیت بودند، توزیع گردید. گفتنی است، روایی صوری و محتوایی پرسش‌نامه از طریق بررسی نظرات متخصصان مربوطه تأیید گردید و روایی سازه نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی گردید و همچنین، پایایی آن توسط آلفای کرونباخ محاسبه شد. تحلیل رگرسیون چندگانه در این مطالعه نشان داد که عوامل خدمات تأمین‌کننده و خدمات خریدار به شرکت، عملکرد شرکت‌های کوچک و عوامل خدمات تأمین‌کننده و خریدار و خدمات شرکت به خریدار، عملکرد شرکت‌های بزرگ را توضیح می‌دهند. تحلیل تشخیصی نیز نشان داد که خدمات شرکت به خریدار بیشترین نقش را تمییز عملکرد شرکت‌های کوچک و بزرگ ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of effective factors on little and big companies operation regarding to transportation and the skills of marketingand identifying the best variables for their distinctive

نویسندگان [English]

  • feryal farmani
  • Alireza pooya
University of Mashhad,
چکیده [English]

 Most of little commercials are during families that usually they do not have marketing skills and they are in lack of basically capabilities to be up to date in marketing distribution. They are mostly in selling and buying and having deposits and they spend less time on improving marketing and transportation distribution. Therefore this survey is looking for identifying marketing skills and transportation distribution which is regarding to big and little companies. Thought in this concern a questionnaire was spreader between 173 companies working in Mashhad industrial pole. It should be told the questionnaire is made of experts' ideas and the other made of analyzing of final points and also it was estimated by Apha Kronbakh. It is analyzing of regression in this study indicated that the buying factors and providing factors explain the operation of little and big companies. Personal analyze also indicated that company services has the most important difference between big and little companies    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Big and little companies
  • marketing skills
  • transportation operations