دوره و شماره: دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، اسفند 1394 (ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی) 
تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران

صفحه 1-14

محمد ادبی فیروزجایی؛ علی دهقانی؛ علی دهقانی؛ فریبا عثمانی


بررسی ادراک مشتریان از زمان انتظار در سیستم تلفن بیمه

صفحه 45-64

آزاده حاتمی؛ علی صنایعی؛ سعید روحانی؛ علی صنایعی؛ محمدصالح ترکستانی


تبیین اثر هوش ساختاری- سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی

صفحه 65-82

حسین بلوچی؛ عباسعلی رستگار؛ حسین فارسی زاده؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ عباسعلی رستگار