1. تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران

محمد ادبی فیروزجایی؛ علی دهقانی؛ علی دهقانی؛ فریبا عثمانی

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی ، زمستان 1394، صفحه 1-14

چکیده
  بیمه یک نیاز اساسی در جهت پیشرفت اقتصادی جامعه است و بیمه عمر به‌عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت از مهم‌ترین انواع رشته‌های صنعت بیمه است که لازم است کشورها تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام دهند. هدف اصلی این تحقیق تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران، طی سال‌های (1392-1365) است. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر، ...  بیشتر

2. پیاده‌سازی بازاریابی داخلی به‌عنوان یک استراتژی جهت بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه

مریم همتی؛ داوود فیض

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی ، زمستان 1394، صفحه 15-28

چکیده
  ابتکارات بازاریابی و استراتژی بازاریابی نه‌تنها باید بر توزیع خارجی تولید منابع و نام تجاری تمرکز داشته باشد، بلکه هم‌زمان باید توجه یکسانی به منابع داخلی و بازاریابی نام تجاری داخلی داشته باشد. بازاریابی داخلی یکی از ابزارهای اجرای استراتژی در درون سازمان است که متمرکز بر روی کارکنان به‌عنوان اولین مشتریان هر سازمان است. علیرغم ...  بیشتر

3. بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد کیفیت رابطه از دیدگاه مشتریان صنعت بیمه ایران

مریم سعادت علیزاده؛ مجید اسماعیل پور؛ مجید اسماعیل پور

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی ، زمستان 1394، صفحه 29-44

چکیده
  سازمان‌ها برای حفظ خود در عرصه رقابت باید مشتریان کلیدی و سودآور خود را در کانون توجه قرار دهند. یکی از فنونی که در این راستا به سازمان‌ها کمک می‌کند، مدیریت ارتباط با مشتری است که باعث تقویت رابطه با مشتریان می‌گردد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد کیفیت رابطه (رضایت، اعتماد، تعهد) است. تحقیق حاضر، از ...  بیشتر

4. بررسی ادراک مشتریان از زمان انتظار در سیستم تلفن بیمه

آزاده حاتمی؛ علی صنایعی؛ سعید روحانی؛ علی صنایعی؛ محمدصالح ترکستانی

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی ، زمستان 1394، صفحه 45-64

چکیده
  این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی–پیمایشی و با هدف کاربردی و به‌کارگیری پرسشنامه جهت جمع‌آوری داده‌ها به بررسی عوامل مؤثر بر ادراک مشتریان از زمان انتظار در سامانه‌های تلفن بیمه پرداخته است. در این تحقیق به‌منظور افزایش دقت، نمونه‌گیری آماری به‌صورت سرشماری استفاده‌شده است و تمامی افراد جامعه به‌عنوان نمونه استفاده‌شده ...  بیشتر

5. تبیین اثر هوش ساختاری- سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی

حسین بلوچی؛ عباسعلی رستگار؛ حسین فارسی زاده؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ عباسعلی رستگار

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی ، زمستان 1394، صفحه 65-82

چکیده
  دنیای چالش‌برانگیز و رقابتی کسب‌وکارهای امروزی مدیران را وادار می‌سازد تا ارزیابی نمایند چه عواملی بر تداوم و موفقیت هر چه بیشتر سازمان تأثیر می‌گذارند. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر هوش ساختاری-سازمانی بر کسب مزیت رقابتی با توجه به نقش هوش رقابتی در شرکت بیمه ایران در شهر کرمان است. روش تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی و ابزار جمع‌آوری ...  بیشتر

6. رضایت مشتری، عملکرد مالی و ارزش ایجادشده برای سهامداران در شرکت‌های بیمه

مهری شهریاری؛ غلامحسین گل ارضی

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی ، زمستان 1394، صفحه 83-94

چکیده
  شرکت‌های بیمه‌ای با عملکرد برتر منجر به رضایت مشتری می‌گردند که جلب رضایت مشتری به عنوان مهم‌ترین چالش برای مدیران ارشد و سهامداران محسوب می‌شود. این پژوهش به بررسی تأثیر رضایت مشتری بر ارزش ایجادشده برای سهامداران در شرکت‌های بهابازار تهران می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش مشتریان شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بهابازار تهران ...  بیشتر

7. شناسایی مؤلفه‌های توسعه بیمه الکترونیک در ایران: رویکردی آمیخته

علیرضا خیرآبادی؛ حسین ابراهیمیان

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی ، زمستان 1394، صفحه 95-110

چکیده
  با توجه به اهمیت و نقش صنعت بیمه در توسعه رفاهی و اقتصادی جوامع از یک‌سو و با عنایت به نقش و اهمیت استفاده از ابزار فناوری اطلاعات در شکل‌گیری مدل‌های نوین تجارت از سوی دیگر، هدف از این مطالعه شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و عوامل تأثیرگذار بر توسعه بیمه الکترونیک است. بدین‌صورت از یک رویکرد ترکیبی استفاده‌شده است که طی آن نظرات ...  بیشتر

8. شناسایی و غربالگری چالش‌های پیشروی شبکه فروش در صنعت بیمه و ارائه راه‌کارها با استفاده از شیوه دلفی فازی

محمدعلی سیاه سرانی کجوری؛ عظیم زارعی؛ عظیم زارعی

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی ، زمستان 1394، صفحه 111-124

چکیده
  شبکه فروش به‌عنوان اهرم بازاریابی و بازوی اجرایی صنعت بیمه از اهمیت بالایی در موفقیت این صنعت در نقطه تماس با مشتری برخوردار است، لذا شناسایی، غربالگری چالش‌ها و ارائه راه‌کارهای مناسب جهت اقدام مقتضی در این بخش ضروری است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و غربالگری چالش‌های پیشروی شبکه فروش در صنعت بیمه است، لذا از نظر نتیجه کاربردی و از ...  بیشتر

9. نقش بازاریابی خیرخواهانه برجذب مشتریان در صنعت بیمه با تبیین نقش میانجی متغیرهای توجه به سود مشتری و توجه به رفاه جامعه (مورد مطالعه: شعب بیمه ایران در شهر ایلام)

سمیه زنگیان؛ مرتضی ملکی؛ وحید شرفی؛ مرتضی ملکی

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی ، زمستان 1394، صفحه 125-138

چکیده
  هدف پژوهش حاضر نقش بازاریابی خیرخواهانه برجذب مشتریان در صنعت بیمه با تبیین نقش میانجی متغیرهای توجه به سود مشتری و توجه به رفاه جامعه است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل مشتریان شعب بیمه ایران در شهر ایلام است که تعداد 384 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای نمونه انتخاب‌شده‌اند. ...  بیشتر