دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، آذر 1394 
تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیم گیریِ مصرف کننده

صفحه 35-54

محمدرضا خوش نشین لنگرودی؛ حبیب اله طاهرپور کلانتری؛ محمدرضا حمیدی زاده