دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1394 
اثر «شهرت از دیدگاه مشتری» بر ارزش ویژه برند

صفحه 39-52

بهمن حاجی پور؛ بهناز روستاییان؛ منیژه قره‌چه؛ شهریار عزیزی


بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری

صفحه 119-138

علی باغانی؛ حسین فارسی زاده؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ مرتضی ملکی مین‌باش رزگاه


طراحی الگوی توسعه بندر خشک در ایران با استفاده از تکنیک‌های دلفی، تحلیل شکاف و دیمتل فازی

صفحه 205-230

سید فتح الله امیری عقدایی؛ سید حسن حاتمی نسب؛ علی صنایعی؛ سید حسن حاتمی نسب؛ علی کاظمی