دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1394 
8. بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران

صفحه 149-168

علی صنایعی؛ علیرضا حدادیان؛ امیرحسین باقریه مشهدی


10. طراحی الگوی وفاداری برند در صنعت لاستیک: نقش تعدیلگر ارزش‌درک‌شده

صفحه 183-200

الهه قهری شیرین آبادی؛ حسین فارسی زاده؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ داود فیض


12. اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت کاله

صفحه 219-234

محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ عبداله رضائی