نویسندگان

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

تبلیغات به عنوان یکی از بخش‌های مهم در بازاریابی به شمار می‌رود و موضوعی که اهمیت زیادی دارد این است که توجه به چه مواردی بر نگرش مصرف کنندگان تأثیر بیشتری خواهد گذاشت؛ در این پژوهش تلاش شده است این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که باورهای اقتصادی در تبلیغات، باورهای اجتماعی در تبلیغات، باورهای اخلاقی در تبلیغات، باورهای قانونی در تبلیغات و مفید بودن شخصی تبلیغات، بر نگرش به تبلیغات تأثیرگذار خواهد بود یا خیر؛ جامعهی آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر می‌باشند؛ حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 413 نفر برآورد شد؛ جمع‌آوری داده‌ها به وسیله‌ی پرسشنامه بوده است و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی، پرسشنامه میان دانشجویان توزیع گردید. داده‌های پژوهش به وسیله ی نرم‌افزار ایموس مورد تحلیل قرار گرفت و مشخص شد توجه به باورهای اقتصادی در تبلیغات، باورهای اخلاقی در تبلیغات، باورهای قانونی در تبلیغات و مفید بودن شخصی تبلیغات بر نگرش افراد به تبلیغات تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify factors affecting people's attitudes to advertising (Case study: Persian Gulf University, Bushehr)

نویسندگان [English]

  • Zohre Khosravilaghab
  • hamid shahbandarzadeh

Persian Gulf University

چکیده [English]

Advertising is an important part of marketing and one thing that is important is to pay attention to what will has more impact on the attitude of consumers. This study is an attempt to examine the issue of economic beliefs in advertising, promotions, social beliefs, ethics in advertising, legal belief in the usefulness of the ads and personal ads, ads on attitudes to be effective or not The population for this study were the students of Persian Gulf University, Bushehr. The sample’s size was estimated with using Cochran's formula 413 persons Data were collected using questionnaires, and with random sampling, questionnaires were distributed among the students. The data were analyzed by software Amos and it was observed due to the economic ideas in advertising, ethics in advertising, legal belief in the usefulness of the ads and personal ads are positive and significant impact on attitudes to advertising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising
  • Attitude toward advertising
  • Marketing
  • Consumer