نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده: محیط پیچیده و پویای فروشگاه‌ها سبب می‌شود تا مشتریان برداشت‌های گوناگونی نسبت به وجهه و محصولات فروشگاه داشته باشند. فروشگاه‌ها باید در مدیریت تصویر خود در ذهن مشتری فعال باشند. تصویرسازی مطلوب و قدرتمند از فروشگاه نزد مشتری، موجد ارزش برای خرده‌فروش و نیز خریدار است. ارزش خرده‌فروشی در آگاهی، تداعی معانی، کیفیت درک شده و وفاداری نسبت به خرده‌فروش تجلی می‌یابد. در این پژوهش، تأثیر ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی بر ارزش خرده-فروشی در حجم نمونه 250 نفری از مشتریان فروشگاه رفاه، مجموعه سیتی‌سنتر و کوثر با پرسشنامه مطالعه شد. 11 فرضیه، با تحلیل مسیر، به کمک نرم‌افزار ایموس آزمون شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر 6 بعد تصویر ذهنی فروشگاه بر ارزش خرده‌فروش و نیز تأثیر مثبت سایر ابعاد ارزش خرده‌فروشی بر وفاداری به خرده‌فروش است. با توجه به پیشنهادات، می‌توان ادراکات منفی تصویر ذهنی خریدار نسبت به فروشگاه را تعدیل نمود و جایگاه مطلوب را حفظ کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Retailer Equity Based on Selected Store Image Dimensions (Case Study: Refah, CityCenter (HyperStar) & Kowsar stores)

نویسندگان [English]

  • Parisa Ghorbanian
  • Zahra Yavari
  • Majid Mohammad Shafiee

University of Isfahan

چکیده [English]

Complex and dynamic stores environment causes customers have different perceptions to image and store products. Stores may be active in managing their images in customers mind. Desirable and powerful imagery from the store for customers creates value for retailers and customers. Retailer equity is manifested in awareness, association, perceived quality and loyalty towards the retailer. In this paper, the influence of dimensions of store image on retailer equity has been studied with a sample size of 250 customers of 3 convenience stores, Refah, complex of citycenter (HyperStar) and Kowsar, with a questionnaire. 11 research hypotheses with path analysis model, with AMOS software had been evaluated. Results show the positive influence of 6 dimensions of store image on retailer equity and the positive influence of other dimensions of retailer equity on loyalty towards the retailer. According to the proposals, can adjust negative perceptions of store image customer to stores and maintain desired position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retailer Equity
  • Retailer Awareness
  • Retailer Associations
  • Store image
  • Retailer Perceived Quality
  • Retailer Loyalty