دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 24، خرداد 1396 (بهار 1396) 
نقش تعدیلگری گرایش‌های مذهبی در مدل وفاداری مشتری

صفحه 115-130

10.22108/nmrj.2017.21454

محمد رضا کریمی علویجه؛ بهروز رجبی بهجت؛ محمد مهدی احمدی