دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 51، اسفند 1402 

مقاله پژوهشی

تأثیر ویژگی‌های مزاجی شخصیت مشتریان و درگیری ذهنی محصولات بر ناسازگاری شناختی پس از خرید

صفحه 27-50

10.22108/nmrj.2024.138930.2955

حسین محجوب؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردناییج؛ مریم اسماعیلی نسب