دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 48، فروردین 1402 
طراحی الگوی عوامل مؤثر بر بدبینی مصرف‌کننده در صنعت خودرو سازی با رویکرد فراترکیب

صفحه 17-46

10.22108/nmrj.2023.136162.2828

سیده معصومه موسوی زاده؛ سید کامران نوربخش؛ وحیدرضا میرابی؛ حسین صفرزاده