دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1390 
4. بررسی تاثیر ویژگی‌های فردی بر ایجاد هوش بازاریابی در سازمان

صفحه 71-100

علیرضا جلالی کلده؛ محمد فاریابی؛ محمد فاریابی؛ فاطمه نیکبخت