نویسندگان

1 شرکت سایپا یدک

2 دانشگاه پیام نور

3 دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، مدیر گروه MBA دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
این تحقیق به منظور بررسی تاثیرات ویژگی های جمعیت شناختی، از جمله: «سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، نوع شغل ومیزان درآمد» بر جذب و ترغیب به ارائه کمک های مردمی به واسطه تبلیغات باارسال پیام کوتاه انجام پذیرفته است و در تکمیل تحقیقات بررسی میزان تاثیرات این عوامل، بر فاکتورهای توجه و اقدام افراد پرداخته شده است. پایه تحقیقات مبتنی بر داده هایی است که با توزیع پرسشنامه در میان 560 نفر «حجم نمونه تحقیق» انجام شده است. متغیر وابسته جذب کمکهای مردمی با دو شاخص توجه و اقدام که سنجه های اندازه‌گیری درآن به شمار می روند، تحلیل و میزان تاثیرات عوامل جمعیت شناختی بر روی این دو شاخص نیز بررسی شده است. آنالیز داده های جمع آوری شده توسط نرم افزارSPSS صورت گرفته که نتایج استخراج شده از آن مرزهای مشخصی را در ارسال پیام کوتاه به منظور جذب کمکهای مردمی برای افراد تبیین نموده است. برای مثال، چه تعداد از جامعه نمونه به پیغامها توجه نموده، به عنوان یاری رسانندگان بالقوه خواهند بود و چه افراد و گروهایی به عنوان اقدام کنندگان بالفعل به این عمل شناسایی شده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Demographic Characteristics on Encouraging Public Donations via SMS Advertising

نویسندگان [English]

  • Bahram Hassanpour 1
  • Somayeh Hajizadeh 2
  • MirzaHassan Hossainee 3

چکیده [English]

Abstract
This study has been conducted to investigate the effects of demographic characteristics including age, gender, marital status, education level, occupation type, and income level on encouraging public donations through advertising via SMS service in order to evaluate the effects rate of these elements on individuals’ attention and measure/action factors. The research is based on data obtained by distributing the questionnaire among 560 individuals who have formed the sample size of this study. The dependent variable of donation attraction has been analyzed along with two indices of attention and action, which are regarded as its measurement criteria. Therefore, the effects rate of demographic factors on these two parameters has been investigated. It is noteworthy that the analysis of collected data was done by SPSS software. The results have determined specific boundaries for people in sending SMS in order to encourage public donations. For instance, how many people among the sample size of this research will pay attention to the messages, how many of them are potential donators, and which individuals and groups have been identified as real executives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: SMS advertising
  • Key words: SMS advertising- Public donations- Demographic characteristics
  • Public donations
  • Demographic characteristics