دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 43، اسفند 1400 
مفهوم‌پردازی افت خرید نسل زد از دیدگاه نظریۀ ساخت‌گرایی

صفحه 21-34

10.22108/nmrj.2021.128873.2455

فرشته خلیلی پالندی؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ میثم شیرخدایی


ارائه مدل اثرات زمان بر رفتار مصرف کننده مبتنی بر رویکرد فراترکیب

صفحه 63-84

10.22108/nmrj.2021.129226.2483

بابک اقبالی؛ سیدعبدالله حیدریه؛ فرشاد فائزی رازی؛ یونس وکیل الرعایا


ارائه الگوی عوامل موفقیت بازاریابی خیرخواهانه در ایران

صفحه 177-190

10.22108/nmrj.2021.129648.2501

حسین کریمی؛ میلاد بخشم؛ محمدرسول الماسی فرد؛ محسن یاراحمدی