بازاریابی
1. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر باندلینگ‌ اجتماعی با استفاده از رویکرد دلفی فازی‌

سیده نسیم موسوی؛ سید نجم الدین موسوی؛ عبداله ساعدی؛ انیس موید

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1400، صفحه 22-1

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2021.127204.2370

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌‌‌بندی عوامل اثرگذار بر باندلینگ‌ ‌اجتماعی در کارکنان سازمان میرات فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان انجام پذیرفت.این پژوهش از نظر روش، ترکیبی و از نظر نوع پژوهش، پژوهشی قیاسی – استقرایی‌ است. که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان ...  بیشتر