دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 39، اسفند 1399 
طراحی الگوی پذیرش خدمات درمانی نوآورانه با روش آمیختة اکتشافی

صفحه 81-98

10.22108/nmrj.2020.123497.2165

هانیه محمدزاده طاهری؛ علی حاجیها؛ احمد روستا؛ عباس خورشیدی


"واکاوی پدیدارشناختی جو (فضای) مراکزخرید/ مال ها و رفتارخرید مشتریان "

صفحه 99-126

10.22108/nmrj.2020.122722.2108

مژده افلاکی جوبنی؛ کامبیز حیدرزاده؛ روح اله زابلی؛ محمد حسن بهزادی