دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 31، بهمن 1397 
الگوی پیامدهای رفتاری-عملکردی مهارت شنود نیروی فروش

صفحه 27-44

10.22108/nmrj.2018.108962.1565

فرج اله رحیمی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ آرزو قنوات پور