دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1391 
ابعاد شخصیتی تست مایرز-بریگز (MBTI) و تمایل خرید مشتریان

صفحه 151-165

محمد محمودی میمند؛ حمیدرضا وزیرزنجانی؛ مریم خلیلی یادگاری