دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آذر 1391 
بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری صفات اخلاقی

صفحه 35-50

محمدرضا حمیدی زاده؛ محمدرضا کریمی علویجه؛ مرتضی رضایی


بررسی تاثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه ی برند

صفحه 155-172

سلیمان ایران زاده؛ ایدا رنجبر؛ ناصر پور صادق