دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 35، اسفند 1398 

مقاله پژوهشی

اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی

صفحه 1-14

10.22108/nmrj.2019.104781.1300

مرتضی ملکی؛ عظیم زارعی؛ داود فیض؛ وحید شرفی


توسعة مدل رفتار بازخرید بیمه‌گذاران بیمة زندگی «پژوهشی مبتنی‌بر نظریة داده‌بنیاد»‏

صفحه 33-54

10.22108/nmrj.2020.119121.1873

حسینعلی بختیار نصرآبادی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ سید ابوالقاسم میرا؛ ابوعلی ودادهیر