دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 23، اسفند 1395، صفحه 1-196 (زمستان) 

مقاله پژوهشی

تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مشتریان

صفحه 1-24

10.22108/nmrj.2017.21265

علیرضا بخشی زاده؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ پرویز احمدی


مفهوم‌پردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران

صفحه 37-52

10.22108/nmrj.2017.21267

یوسف محمدی فر؛ احمد روستا؛ محمد رضا حمیدی زاده؛ منیژه قره چه


تأثیر فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری بازار بر عملکرد بازار شرکت

صفحه 107-124

10.22108/nmrj.2017.21271

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ سید محمد نوع پسند اصیل؛ امید کاظمی