نویسندگان

1 دانشگاه خیلیج فارس

2 بوشهر- دانشگاه خلیج فارس- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه مدیریت بازرگانی-

چکیده

سازمان‌ها با جمع آوری اطلاعات محیطی، فرصت‌ها و تهدید‌های بالقوه را شناسایی می‌کنند و از این اطلاعات در تصمیم گیری استراتژیک سازمان بهره می‌برند. چون سازمان با داشتن اطلاعات از محیط، می‌تواند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کند و در صورت لزوم تغییراتی را ایجاد کند؛ این نیاز سازمان منجر به ظهور پدیده‌ای به نام هوش رقابتی شده است. سازمان تحت فرایندی دانش و اطلاعات جدید را کسب و توسعه می‌دهد و با بصیرت و بینش، تجربیات و اطلاعات عمومی را به درون سازمان هدایت می‌کند که باعث تاثیر بالقوه بر رفتار و بهبود قابلیت‌های سازمان می‌شود، که به این فرایند یادگیری سازمانی گفته می‌شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر ابعاد هوش رقابتی می‌باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر را کلیه موسسات دانش بنیان پارک علم و فناوری شیراز تشکیل می‌دهند، که مجموعا تعداد 50 موسسه می‌باشد؛ جهت تخمین حجم نمونه از جداول مورگان استفاده گردیده، که حجم نمونه مورد نیاز 44 شرکت می‌باشد. با توجه به احتمال عدم همکاری بعضی موسسات در نهایت تعداد 42 موسسه، جمعا 99 پرسشنامه، گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. با توجه به نتایج پژوهش، یه جز تاثیر تفسیر اطلاعات بر هوش بازار و حافظه سازمانی بر هوش رقبا که مورد تایید قرار نگرفته، سایر فرضیه‌ها، مبنی بر تاثیر مثبت و معنادار ابعاد یادگیری سازمانی بر ابعاد هوش رقابتی مورد تایید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of aspects of organizational learning on competitive intelligence in knowledge-based enterprises

نویسندگان [English]

  • javad dokuhaki 1
  • Abdolmajid Mosleh 1
  • Manijeh Bahrainizadeh 1
  • Manijeh Bahrainizadeh 2
  • Abdolmajid Mosleh 1

1 Persian Gulf University

2 بوشهر- دانشگاه خلیج فارس- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه مدیریت بازرگانی-

چکیده [English]

Organizations with environmental data collection identify potential opportunities and threats and will use this information to make strategic decisions. Since the organization can identify its own strengths and weaknesses with this information, and make necessary changes, this organizational need led to the emergence of a phenomenon called competitive intelligence. The organization acquire and develop new knowledge and data under specific processes and with vision and insight ,leads the general information and experience into the organization Which has caused potential effects on behavior and improvement of organizational capabilities that is called a process of organizational learning. The aim of doing this survey is to investigate the effect of different aspects of organizational learning on aspects of organizational intelligence. The sample population of the present survey are all knowledge-based institutions in the science and technology park which are totally 50. Morgan was used to estimate sample size tables and The sample size required is 44. Given the likely lack of cooperation by some institutions, finally 42 institutions, a total of 99 questionnaires have been collected. Structural equation modeling was used to analyze the data. With respect to the result of the survey , except the effect of the interpretation of the data on the intelligence of the market and organizational memory on the Competitor intelligence which was not confirmed, other hypotheses based on the positive and meaningful effect of aspects of organizational learning on the aspects of Competitive intelligence has been approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive intelligence
  • Organizational Learning
  • market intelligence
  • Competitor intelligence