نویسندگان

چکیده

رشد بازارهای رقابتی در دنیای امروزی و به دنبال آن افزایش تقاضا برای جذب مشتریان نیازمند توجه به عوامل موثر بر هوشمندی کسب و کار برای کسب اطلاعات بیشتر است. هدف این پژوهش نیز بررسی عوامل تکنولوژیک، سازمانی، فرآیندی و کسب و کار موثر بر پیاده سازی موفق سیستم هوشمندی کسب و کار است. این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر شیوه‌ی گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان شرکت شاتل تشکیل می دهند. به منظور آزمون مدل پژوهش از پرسشنامه حاوی 57 سوال استفاده شد که سوالات آن از ادبیات پژوهش استخراج شده و پس از بازبینی و تایید توسط کارشناسان مربوطه به کار برده شد و برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که هر یک از عوامل سازمانی، فرآیندی و کسب و کار و تکنولوژیک (بجز مدیریت تغییر موثر) بر پیاده سازی موفق سیستم هوشمندی کسب و کار تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Technological, Organization, Process and Business Factors on Successful Implementing Business Intelligence System in Internet Serves Provider Companies ( Case Study:Shatel Co. )

نویسندگان [English]

  • nazanin khojasteh
  • Ali Akbar Abedi Sharabiani
  • Reza Ansari

چکیده [English]

In today's world, the growth of competitive markets and the increasing demand to attract the customers need to pay attention to the factors affecting business intelligence to learn more. The Purpose of this study also investigated the effect of technological, organization, process and business factors on successful implementing business intelligence system. In terms of purpose the research is applicable and in terms of method of data collection is descriptive – survey. Research population, managers and Experts in Shatel company. In order to research model test were used the questionnaire contains 57 questions. That the questions extracted from the research literature and after review and approval by the respective experts were used and for assess the reliability of the questionnaire Cronbach's Alpha is used. The results showed that the each of the Technological factors, organization, process and business factors(Except for effective change management)on the successful implementation of business intelligence system has been effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Process and Business Factors
  • Organization
  • Technological
  • Business Intelligence systems