نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه فردسی مشهد

3 دانشگاه مازندران

چکیده

آنچه مسلم است دوران رکود کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت نه قطع تقاضا، بنابراین بنگاه ها با چالش جدی رو به رو می شوند، کسب و کارهای کندتر و ضعیف تر از بین می روند و بنگاه های قوی و مقاوم تر باقی می مانند. در این بین توجه به بخش بازاریابی و بخصوص استراتژی های بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی می تواند نقش بسیار مهمی در این بین ایفا کند. استراتژی های بازاریابی از تنوع بسیار زیادی برخوردار است و شرکت ها بسته به نوع نیازشان از این استراتژی ها استفاده می کنند و یا با توجه به شرایط داخلی و خارجی خود استراتژی جدیدی را رقم می زنند. این تحقیق با بررسی تحقیقات گذشته در رابطه با استراتژی های مورد استفاده در شرایط رکود اقتصادی و مصاحبه با کارشناسان، به شناسایی و اولویت بندی عواملی می پردازد که نقش بسیار مهمی در تعیین و انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی شرکت ها، دارند. بدین منظور از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و گروهی استفاده شد،که یک روش تصمیم گیری شناخته شده و پر کاربرد در سطح جهانی است همچنین نرم افزار Excel برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که از جمله عوامل مهم و اثرگذار بر انتخاب نوع استراتژی بازاریابی مناسب ،به ترتیب اولویت عبارتند از: قیمت، محصول، شبکه های توزیع و کارکنان.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and prioritization of the effective factors on the choice of optimal marketing strategy in recession situations using fuzzy and Group Analytic Hierarchy Process

نویسندگان [English]

  • Ali Kaab Amir 1
  • Sakineh Arab kouhsar 1
  • Vahideh Sotoudeh Molashahi 2
  • Amir Kariznoee 3

چکیده [English]

It is obvious that recession situation leads to demands reduction. Therefore, companies encounter challenges and weak businesses are disappeared and resistant and strength companies remain. In this situation considering the marketing department especially marketing strategy play a significant role. There are many marketing strategies. Companies use these strategies based on their needs or formulate new strategy with regard to their internal and external circumstances. This paper identify and prioritize the important factors in determination and selection appropriate marketing strategy through reviewing previous studies related to strategies used in recession condition and interviewing with experts. Thus, fuzzy and group analytic hierarchy process, which is a common and widely used decision making method, have been used in this study also the excel software was used in this study. The results of this study indicate that the major factors influencing the selection of appropriate marketing strategies, in order of preference, are price, product, distribution networks, and staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing Strategy
  • recession circumstance
  • Fuzzy Analytic Hierarchy Process